• خانه
  • خدمات رفاهی
  • مشخصات فنی

مشخصات فنی

sr.no مشخصات استاندارد طبق
ISO 13006/EN 176 گروه BLA
WINTEL ارزش روش آزمایش
1 انحراف در طول +0.60% +0.10% ISO 10545 - 2
2 انحراف در ضخامت +5% +2% ISO 10545 - 2
3 صافی طرفین +0.50% +0.10% ISO 10545 - 2
4 مستطیل +0.60% +0.20% ISO 10545 - 2
5 صافی سطحی +0.50% +0.20% ISO 10545 - 2
6 جذب آب* < 0.05% < 0.05% ISO 10545 - 2
7 سختی Mohs* <6 <7 EN 101
8 صافی خمشی* >35 N/MM ² >45 N/MM ² ISO 10545 - 4
9 مقاومت در برابر سایش >175 MM ³ >144 MM ³ ISO 10545 - 6
10 مقاومت در برابر لغزش >0.4 >0.4 ISO 10545 - 17
11 شکستن قدرت* 1113 N 2500 N ISO 10545 - 4
12 تراکم (g/cc) >2 2.4 ISO 10545 - 3
13 مقاومت در برابر سرمازدگی اثبات یخبندان اثبات یخبندان ISO 10545 - 12
14 مقاومت شیمیایی بدون آسیب بدون آسیب ISO 10545 - 13
15 مقاومت در برابر شوک حرارتی بدون آسیب بدون آسیب ISO 10545 - 9
16 مقاومت در برابر رنگ بدون آسیب بدون آسیب DIN 51094
17 انبساط حرارتی <9x10-6 <6x10-6 ISO 10545 - 8
18 مقاومت در برابر لکه مقاوم مقاوم DIN 51094
19 گسترش رطوبت نیل نیل DIN 51094
20 زلزیت - >65% بازتاب براق
TILES VIEW