• Σπίτι
  • Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
  • Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Sr.no Λεπτομέρειες Πρότυπο σύμφωνα με
ISO 13006/EN 176 Ομάδα BLA
WINTEL αξία Μέθοδος δοκιμής
1 Απόκλιση σε μήκος +0.60% +0.10% ISO 10545 - 2
2 Απόκλιση σε πάχος +5% +2% ISO 10545 - 2
3 Ευθεία των πλευρών +0.50% +0.10% ISO 10545 - 2
4 Ορθογώνιο +0.60% +0.20% ISO 10545 - 2
5 Επιφανειακή επιφάνεια +0.50% +0.20% ISO 10545 - 2
6 Απορρόφηση νερού* < 0.05% < 0.05% ISO 10545 - 2
7 Mohs Hardness* <6 <7 EN 101
8 Ευκαμψία* >35 N/MM ² >45 N/MM ² ISO 10545 - 4
9 Αντίσταση τριβής >175 MM ³ >144 MM ³ ISO 10545 - 6
10 Ολισθαίνουσα αντίσταση >0.4 >0.4 ISO 10545 - 17
11 Δύναμη σπάσιμο* 1113 N 2500 N ISO 10545 - 4
12 Πυκνότητα (g/cc) >2 2.4 ISO 10545 - 3
13 Αντοχή σε παγετό Απόδειξη παγετού Απόδειξη παγετού ISO 10545 - 12
14 Χημική αντίσταση Χωρίς ζημιά Χωρίς ζημιά ISO 10545 - 13
15 Θερμική αντοχή σε σοκ Χωρίς ζημιά Χωρίς ζημιά ISO 10545 - 9
16 Αντοχή στο χρώμα Χωρίς ζημιά Χωρίς ζημιά DIN 51094
17 Θερμική διαστολή <9x10-6 <6x10-6 ISO 10545 - 8
18 Κηλίδα αντίσταση Ανθεκτικός Ανθεκτικός DIN 51094
19 Επέκταση υγρασίας Μηδέν Μηδέν DIN 51094
20 Στιλπνότητα - >65% Αντανάκλαση Μετρητής συγκολλητικού
TILES VIEW