• Nhà
 • Về chúng tôi
 • Xuất khẩu

Xuất khẩu

Wintel Ceramics Pvt. Ltd. Khoảng 40% sản lượng cho khách hàng toàn cầu của mình, trải rộng trên hơn 40 quốc gia, Bao gồm Hoa Kỳ, Châu Phi, các quốc gia Vịnh & Trung Đông và mạng lưới này đang phát triển trên hết.

15Năm nộp

Ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi cung cấp
độc giả với một cái nhìn gần hơn vào mọi khía cạnh
của công ty.

Bạn được mời làm cho chúng tôi một phần của doanh nghiệp của bạn. Vui lòng viết thư cho chúng tôi với các yêu cầu cụ thể về lợi ích & sản phẩm của bạn cho bộ phận xuất khẩu của chúng tôi tại sales@wintel.in Và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn rất sớm.

 • Canada
 • Usa
 • Columbia
 • Europe
 • Israel
 • Egypt
 • Africa
 • Saudi Arabia
 • Oman
 • Nepal
 • Vietnam
 • Thailand
 • Malaysia
 • Singapore
 • Indonesia
 • Indonesia
TILES VIEW